واقعا ایده خوبیه .من هم به کسی نیاز دارم که در کنارش اروم بشم ولی به دلایلی نتونستم ازدواج کنم.